Podmínky poskytování služby prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777 pro zákazníka

Před volbou způsobu úhrady ceny obchodu prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777 se prosím důkladně seznamte s obsahem níže uvedených podmínek a reklamačního řádu. Provedením volby úhrady ceny obchodu prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777 vyjadřujete výslovný a bezvýhradný souhlas s jejich obsahem.

Článek I.
Definice pojmů.

1. Zákazník – osoba, která hodlá uzavřít (nebo již uzavřela) obchod s Obchodníkem a při této příležitosti zvolila způsob úhrady ceny obchodu prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777.
2. Obchodník – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostřednictvím internetu a má uzavřenou platnou smlouvu se společností o využití aplikačního vybavení společnosti ke zprostředkování hotovostní či bezhotovostní platby prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777.
3. Společnost (Poskytovatel služby) – osoba, která provozuje aplikaci TAXI PRAHA 777 na základě smluvních vztahů s Obchodníky, kteří provozují internetové obchody a která na základě smluvního vztahu s Pokladnou zprostředkovává hotovostní platby k uzavřeným obchodům.
4.Pokladna – smluvní partner společnosti Poskytovatele služby - společnosti provozující síť terminálů na území České republiky, které jsou schopny přijímat hotovostní platby Zákazníků prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777. Ke dni publikace tohoto znění OP jsou Pokladnami společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, IČ: 26493993, Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,IČ: 47114983 a EUROPAY, s.r.o. se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, IČ: 28435206.
5. Aplikace TAXI PRAHA 777 – soubor aplikací Poslytovatele služby, které umožňují přenos dat mezi Poskytovatelem služby, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladně.
6. Kód TAXI PRAHA 777 – spolu s identifikací Obchodníka nezaměnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavřenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace TAXI PRAHA 777.
7. Číslo TAXI PRAHA 777 - náhodně generovaný číselný kód (maximálně 10 pozic) sloužící k jednoznačné identifikaci obchodu.
8. Potvrzení o platbě – listina popsaná níže v článku IV. odst. 8 těchto podmínek
9. Náhradní potvrzení o platbě – potvrzení, které vystaví obsluha terminálu Zákazníkovi v případě, že terminál nevytiskne z technických důvodů Potvrzení o platbě nebo jinou informaci a zároveň obsluha terminálu zjistí, že transakce byla akceptována centrálním systémem Pokladny. Náhradní potvrzení obsahuje informace o transakci, které obsluha terminálu získá prostřednictvím telefonického spojení s Pokladnou (společností SAZKA sázková kancelář, a. s. - Pomocná linka tel. 266 12 36 00).
10. Potvrzení o stornované platbě – potvrzení vydané obsluhou terminálu Zákazníkovi v případě, že Zákazník do 2 minut od předání peněžní částky k úhradě platby obsluze terminálu transakci stornuje. Toto umožňují pouze terminály společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s.

Článek II.
Popis služby.

1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí provádění plateb Zákazníků za zboží nebo služby Obchodníkům prostřednictvím platebních terminálů Pokladny.
2. Poskytnutí služby je možné realizovat na všech terminálech, na kterých je služba provozována a jejichž seznam zveřejňuje společnost na webových stránkách služby TAXI PRAHA 777.
3. Pro provedení platby TAXI PRAHA 777 prostřednictvím terminálu Pokladny, lze využít pouze údaje vygenerované internetovou Aplikací TAXI PRAHA 777, tedy vytištěný RQ kód TAXI PRAHA 777.
4. Za každou uskutečněnou platbu prostřednictvím terminálu Pokladny, je Zákazník povinen uhradit transakční poplatek ve výši 21 Kč. Tento transakční poplatek je zahrnut ve výši platby společně s hotovostí určenou pro zaplacení závazku Zákazníka, realizovaného prostřednictvím služby.
5. Poukázanou peněžní částku uhradí Zákazník v hotovosti v české měně. Poukázaná peněžní částka může znít jen na celé koruny.

Článek III.
Objednání služby.

1. Zákazník může objednat službu předáním vytištěného platebního dokladu s RQ kódem TAXI PRAHA 777, nebo předáním údajů vygenerovaných internetovou aplikací TAXI PRAHA 777 .
2. Úhrada prostřednictvím platebního dokladu s RQ kódem:
3. K objednání služby tímto způsobem slouží platební doklad vytisknutý zákazníkem z webové Aplikace TAXI PRAHA 777. Úhrada tímto způsobem je možná pouze přes terminály Pokladny, které jsou vybaveny funkčním čtecím zařízením RQ kódů (dále jen "platební doklad s RQ kódem").
4. Zákazník předá platební doklad s čárovým kódem obsluze terminálu společně s peněžní částkou. Obsluha terminálu sejme prostřednictvím čtecího zařízení RQ kód a předá Zákazníkovi po uskutečnění transakce Potvrzení o platbě. Před předáním peněžní částky obsluze terminálu nebude sejmutí RQ kódu provedeno.
5. Předáním platebního dokladu s RQ kódem obsluze terminálu za účelem realizace služby čtecím zařízením a uhrazením svých závazků, se Zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto podmínkách.
6. Úhrada prostřednictvím údajů vygenerovaných internetovou Aplikací TAXI PRAHA 777
7. Údaje pro platbu zákazník získá prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777.
8. Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o platbě.
9. Předáním údajů vygenerovaných internetovou Aplikací TAXI PRAHA 777 obsluze terminálu za účelem realizace služby a uhrazením svých závazků, se Zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto podmínkách.

Článek IV.
Některé podmínky poskytování Služby TAXI PRAHA 777 prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777

1. Provádění plateb prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777 je možné pouze na stránkách toho internetového obchodu Obchodníka, který má se Společností uzavřenou platnou smlouvu o provozování aplikace TAXI PRAHA 777 a který užívá aplikační vybavení Společnosti TAXI PRAHA 777 oprávněně.
2. Stisknutím tlačítka „Akceptace podmínek společnosti TAXI PRAHA 777“ Zákazník projevuje bezvýhradný souhlas s dále uvedenými podmínkami společnosti pro provoz Aplikace TAXI PRAHA 777.
3. Zákazník bez dalšího souhlasí s tím, že Společnost bude zařizovat platbu, kterou Zákazník hodlá uhradit na obchod, který již uzavřel (nebo hodlá uzavřít) s Obchodníkem,
4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že platbu prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777 lze uhradit pouze na funkčním terminálu Pokladny.
5. Pokud Obchodník stanoví lhůtu pro platbu, je Zákazník povinen v této lhůtě zaplatit. O lhůtě je Zákazník informován při generování kódu Aplikací TAXI PRAHA 777. Generuje-li Aplikace TAXI PRAHA 777 na základě smlouvy s Obchodníkem Kód TAXI PRAHA 777 , pak je úhrada po lhůtě splatnosti na terminálu Pokladny možná.
6. Zákazník je odpovědný za to, že na pracovišti Pokladny sdělí Kód TAXI PRAHA 777 ve správné podobě, v číselné podobě verbálně či písemně; ve formě RQ kódu pouze v tištěné podobě nebo ve správné podobě sdělí či předá číslo TAXI PRAHA 777, tato varianta je možná pouze na terminálech společnosti
7. Zákazník nese odpovědnost za veškerá zpoždění a veškeré škody, způsobené nesprávným sdělením nebo nesprávným uvedením Kódu TAXI PRAHA 777.
8. Společnost je povinna na základě smluvních vztahů s Pokladnou a Obchodníkem zajistit, že Zákazník o provedené platbě obdrží Potvrzení o zaplacení, kterým se rozumí listina obsahující minimálně následující údaje: informaci, že se jedná o hotovostní platbu prostřednictvím Aplikace TAXI PRAHA 777, datum a čas přijetí hotovostní platby, uvedení výše hotovostní platby, identifikaci hotovostní platby Číslem TAXI PRAHA 777 (variabilní symbol).
9. Zákazník bere na vědomí, že doklad Pokladny o provedené platbě je jediným dokladem, na základě kterého lze realizovat práva na reklamaci.
10. Zákazník může do 2 minut od předání peněžní částky k úhradě platby obsluze terminálu platbu stornovat. O stornování platby vydá obsluha terminálu Zákazníkovi Potvrzení o stornované platbě. Pro vztah mezi obsluhou terminálu, společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. a Zákazníkem při poskytování služby na terminálu platí Obchodní podmínky společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. Stornování je možné jen na terminálech společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s.
11. Společnost je povinna sdělit Obchodníkovi skutečnost, že Zákazník uhradil platbu na terminálu Pokladny neprodleně, jakmile ji od Pokladny obdrží, obvykle do 10 minut od tohoto okamžiku.
12. Zákazník bere na vědomí, že Společnost nemá k dispozici jinou identifikaci obchodu a Zákazníka než tu, kterou převzala od Obchodníka. Za té situace u společnosti nelze uplatňovat reklamace jiné skutečnosti, než té, která se týká provedení platby prostřednictvím aplikace TAXI PRAHA 777.
13. Zákazník bere na vědomí, že podle zákona č. 253/2008 Sb. může vzniknout povinnost identifikovat jeho osobu z důvodu výše platby, kterou hodlá uhradit v hotovosti. Za té situace je Zákazník povinen splnit veškeré povinnosti vyplývající z citovaného zákona a Společnosti ke splnění zákonné povinnosti poskytnout veškerou součinnost.
14. Zákazník bere na vědomí, že Společnost prokazuje úhradu platby Obchodníkovi pouze výpisem ze svého obchodního účtu na účet, který jí sdělil Obchodník v rámci smluvních vztahů. Za té situace není Společnost odpovědná za případné změny platebních podmínek, které nastaly na straně Obchodníka a které Obchodník nesdělil společnosti.
15. Společnost nebere žádnou odpovědnost za nesplnění obchodního závazku Obchodníka vůči Zákazníkovi.
16. Společnost zaručuje, že Zákazník bude informován o uhrazené platbě na internetových stránkách služby TAXI PRAHA 777 (www.taxipraha777.cz) prostřednictvím aplikace Informace o platbě o tom, že Společnost platbu Zákazníka eviduje a že sdělila (datum a čas úhrady platby) Obchodníkovi, že platba byla uhrazena.
17. Společnost je povinna vypořádat finanční plnění (platbu) Zákazníka pouze s tím Obchodníkem, se kterým má uzavřenou platnou smlouvu o provozování aplikace TAXI PRAHA 777 a který užívá aplikační vybavení Společnosti oprávněně.
18. Společnost je povinna Zákazníkovi vrátit uhrazené finanční prostředky, které jsou na jejím účtu a které nelze postoupit Obchodníkovi, po odečtení transakčního poplatku a paušální náhrady vlastních nákladů ve výši 3% z hodnoty platby. Platbu lze vrátit Zákazníkovi pouze na základě předložení originálu dokladu Pokladny o provedené platbě, v řádném reklamačním řízení.

Článek V.
Reklamace
V případě, že Zákazník obdržel Potvrzení o platbě, nebo Náhradní potvrzení o platbě a k požadovanému převedení finančních prostředků nedošlo, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Společnost je oprávněna tyto obchodní podmínky aktualizovat a měnit jednostranným úkonem.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.07.2020.