SMLOUVA o poskytování informačních služeb

1. VÝKLAD POJMŮ

V této Smlouvě mají dále uvedené pojmy a výrazy níže stanovený význam:

Dodavatel - společnost jednající samostatně nebo s pomocí třetích osob, poskytující Zákazníkovi informační služby za účelem podpory činnosti Zákazníka.
Zákazník - právnická osoba, podnikatel (OSVČ), fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě platné koncese v oblasti taxislužby.
Služby - podnikatelská činnost, uskutečňovaná Zákazníkem na základě platných právních předpisů a týkající se přepravy cestujících a zboží silničními dopravními prostředky na základě smluv o přepravě nebo pronájmu a pod.
Klient Zákazníka - fyzická nebo právnická osoba, mající zájem o služby Zákazníka.
Ceník Zákazníka - ceny přepravních služeb poskytovaných Zákazníkem, s uvedením ceny za poskytnutou přepravu, přirážek za jízdu do vzdálených oblastí, ceny doplňkových služeb poskytovaných Zákazníkem a pod. Výpočet ceny jednotlivých objednávek / ceny poskytovaný Zákazníkem přepravy provádí Dodavatel na základě aritmetického propočtu, přičemž vychází z tarifních cen Zákazníka, stanovených Zákazníkem a oznámených Dodavateli, délky předpokládané trasy, vygenerované použitým software a hardware.
Tarify Dodavatele – ceny informačních služeb poskytovaných Dodavatelem, týkajících se sdělování informací o klientech Zákazníka, předávaných Zákazníkovi s pomocí komunikačních prostředků.
Pojmy a definice uvedené v této části jsou v uvedených významech používány Smluvními stranami bez ohledu na to, zda jsou používány v jednotném nebo množném čísle nebo zda jsou psány velkými nebo malými písmeny, s výjimkou případů, kdy v této smlouvě ze smyslu konkrétního článku nebo bodu bezprostředně vyplývá jiný význam.
Pojmy a definice neuvedené v této části se používají ve významech, stanovených právními akty, s výjimkou případů, kdy v této smlouvě ze smyslu konkrétního článku nebo bodu bezprostředně vyplývá jiný význam.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat služby uvedené v této části a Zákazník se zavazuje za tyto služby platit.
2.2 Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro Zákazníka služby v následujícím rozsahu:
2.2.1 dispečerský servis pro Zákazníka, zahrnující předávání informací o zainteresovaných klientech Zákazníka, předávání informací o předpokládané trase Zákazníkovi, informování klientů Zákazníka o ceně jednotlivých objednávek na základě tarifních sazeb Zákazníka, a to způsobem uvedeným v bodu 2.3 této Smlouvy;
2.2.2 zajišťování software a hardware pro Zákazníka a rovněž nastavení komunikačních prostředků Zákazníka, nezbytných pro interakci Dodavatele a Zákazníka;
2.2.3 reklamní podpora činnosti Zákazníka.
2.3 V zájmu poskytování věrohodných informací o cenách služeb Zákazníka podává Zákazník přesné informace o cenách svých služeb, týkajících se přepravy cestujících osobními automobily Dodavateli, který na základě nich provádí kalkulaci cen jednotlivých objednávek, které obdrží od klientů Zákazníka. Výpočet ceny jednotlivých objednávek / ceny poskytovaný Zákazníkem služby provádí Dodavatel na základě aritmetického propočtu, přičemž vychází z:
- tarifních cen Zákazníka, stanovených Zákazníkem a oznámených Dodavateli;
- délky předpokládané trasy, vygenerované použitým software a hardware.
Zákazník výslovně souhlasí a se zavazuje, že takto získaná cena za služby nebude překročena a poskytnuta klientů Zákazníka.

3. POVINNOSTI DODAVATELE

3.1 Dodavatel se zavazuje včas a kvalitně poskytovat služby, uvedené v této smlouvě.
3.2 Dodavatel se zavazuje do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy provést nastavení komunikačních prostředků Zákazníka, nezbytných pro interakci Dodavatele a Zákazníka.
3.3 Dodavatel se zavazuje zajistit Zákazníkovi volný přístup k odborným pracovníkům Dodavatele za účelem plnění podmínek této smlouvy.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1 Za účelem plnění této smlouvy, zachování počtu klientů Zákazníka a rovněž za účelem zabránění vznášení případných nároků vůči Dodavateli nebo Zákazníkovi se Zákazník zavazuje:
4.1.1 Uskutečňovat včasnou a kvalitní přepravu cestujících, včetně splnění následujících podmínek:
- být maximálně korektní a zdvořilý při styku s klienty Zákazníka;
- dodržovat termíny a harmonogram objednávek;
- udržovat automobil v dobrém technickém stavu;
- zajišťovat řádnou čistotu a vnější vzhled vozu;
- dodržovat pravidla silničního provozu;
- dodržovat veškeré platné zákony a právní předpisy, upravující způsob provádění podnikatelské činnosti Zákazníka;
- splňovat nezbytné požadavky, vlastnit potřebné dokumenty související s provozem vozidla, řidičský průkaz, potvrzení o zaplaceném pojistném atd.
4.1.2 Samostatně a na vlastní riziko provozovat podnikatelskou činnost, včetně splnění následujících podmínek:
- dodržovat platné právní předpisy, včetně předpisů o daňové a jiné registraci;
- vést záznamy o své činnosti a platit předepsané daně a poplatky;
- vést potřebnou účetní evidenci pro potřeby daňových a jiných státních orgánů;
- samostatně nést břemeno odpovědnosti na základě přepravních a jiných smluv, které uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.
4.1.3 Samostatně nést odpovědnost za škody způsobené třetím osobám při provádění své činností.
4.1.4 Včas a v náležité výši platit za služby Dodavatele.
4.1.5 Nahradit majetkové škody způsobené Dodavateli při realizaci této smlouvy.
4.2 Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že za jakékoli možné technické výpadky aplikace a v případě přerušení provozu aplikace, není v žádném případě oprávněn žádat po Dodavateli jakékoli náhrady, kompenzace, plnění a/nebo slevy.
4.3 Zákazník je povinen nezasahovat do technických a provozních vlastností aplikace a znemožnit takový zásah a/nebo jeho možnost nepovolaným osobám.
4.4 Zákazník je povinen osobně se účastnit zaškolení k provozu, obsluze a nastavení aplikace v komunikačních prostředků Zákazníka, a při jejich provozu je Zákazník povinen dodržovat platné právní předpisy a pokyny i interní vyhlášky Dodavateli, včetně Všeobecných smluvních podmínek vydaných Dodavateli.
4.5 Zákazník je povinen informovat Dodavatele nejpozději do 24 hodin o provozních a/nebo technických poruchách aplikace.
4.6 V případě, že Zákazník objednávku na služby přijme, je Zákazník povinen poskytnout službu klientů Zákazníka a stanovenou způsobem uvedeným v bodu 2.3 této Smlouvy celkovou cenu za služby dodržet. Zákazník výslovně souhlasí a se zavazuje, že takto získaná cena za služby nebude překročena a poskytnuta klientů Zákazníka. Zákazník poskytující službu, je cenu navrženou systémem povinen dodržet vyjma případů, kdy klient Zákazníka změní objednanou trasu.
4.7 Zákazník výslovně souhlasí s tím, že neposkytnuti služby na zaklade přijatou objednávky a nedodržení ceny služby jak to uvedeno v bodu 4.6 této Smlouvy se považuje za hrubé porušení smlouvy uzavřené mezi Dodavateli a Zákazníkem a je důvodem pro okamžité zrušení smluvního vztahu.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena služeb v rámci této smlouvy se určuje na základě tarifních sazeb Dodavatele. Informace o tarifech, jejich změnách, vzniku nových tarifů a ukončení platnosti starých tarifů služeb Dodavatele musí Dodavatel sdělovat Zákazníkovi libovolným dostupným prostředkem (telefon, internet, přímo v kancelářích Dodavatele). V závislosti na druhu tarifu se stanoví časový interval, ve kterém bude Dodavatel uskutečňovat předávání informací Zákazníkovi, nebo množství informací o klientech Zákazníka, které budou předávány Zákazníkovi prostřednictvím Dodavatele.
5.2 Zákazník má právo zvolit kterýkoliv z platných tarifů Dodavatele a provádět změnu tarifu kdykoli mu to bude vyhovovat, a to zasláním zprávy o změně (výběru) tarifu na telefonní číslo Dodavatele, prostřednictvím Internetu nebo osobním informováním Dodavatele o změně (výběru) tarifu.
5.3 Platbu za služby Dodavatele provádí Zákazník formou, složením hotovosti na pokladně Dodavatele, prostřednictvím platebních terminálů umožňujících provádět platby. Zákazník tímto souhlasí s tím, aby zakoupeny TAXI Kredit byl převeden na dobu šesti měsíců na virtuální účet Zákazníka pro potřeby plateb za informační služby.
5.4 Data počítačového programu Dodavatele tvoří základ pro vzájemné zúčtování mezi smluvními stranami a jsou uznávány jako důkazy při řešení sporných situací.

6. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

6.1 V případě neplnění nebo nenáležitého plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nesou Zákazník i Dodavatel odpovědnost v souladu s platnou legislativou.
6.2 V případě prodlení při provádění úhrad za služby poskytované Dodavatelem se Zákazník zavazuje uhradit penále ve výši 0,5% z částky zpožděné platby za každý kalendářní den prodlení.
6.3 V případě ztráty, zničení nebo poškození komunikačních zařízení, software nebo hardware převzatých od Dodavatele a potřebných pro komunikaci mezi Dodavatelem a Zákazníkem je Zákazník povinen uhradit Dodavateli jejich hodnotu.
6.4 Dodavatel nenese odpovědnost ani nepřebírá za Zákazníka závazky vůči třetím osobám, jedná-li se o závazky vzniklé v důsledku podnikatelské činnosti Zákazníka v oblasti poskytování služeb, přepravy cestujících a nákladu.
6.5 Dodavatel nenese odpovědnost ani se nestává subjektem právních vztahů vzniklých mezi Zákazníkem a klientem Zákazníka z důvodu toho, že na základě této smlouvy poskytl Zákazníkovi služby.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z této smlouvy nebo týkající se této smlouvy, porušení podmínek, ukončení nebo neplatnosti této smlouvy, musí být, pokud je to možné, řešeny vzájemným jednáním Smluvních stran.
7.2 Pokud spory nebo rozpory nebude možné vyřešit jednáním, budou v souladu se zákonem řešeny soudní cestou.
7.3 Pro veškeré spory mezi Dodavateli a Zákazníkem je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Dodavateli.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu ne určitou. Doba trvání této Smlouvy bude automaticky prodloužena o další období jednoho roku za předpokladu, kdy nebude druhé smluvní straně minimálně 2 měsíce před koncem doby trvání doručeno oznámení o ukončení smlouvy.
8.2 Dodavatel má právo kdykoliv odstoupit od této Smlouvy, přitom je povinen písemně uvědomit Zákazníka nejpozději do 10 dnů před předpokládaným datem ukončení smlouvy.
8.3 V případě ukončení platnosti této Smlouvy po vypršení doby její platnosti nebo při jejím předčasném vypovězení je Zákazník povinen do 3 kalendářních dnů vrátit Dodavateli veškerý hardware, software a komunikační zařízení, které obdržel od Dodavatele, provést zúčtování a vyrovnat své dluhy vůči Dodavateli.
8.4 Vztahy Smluvních stran, vyplývající z této smlouvy se řídí právními normami upravujícími poskytování placených služeb. Smluvní strany se zavazují zachovávat tajemství ve vztahu k činnostem, prováděným v rámci této smlouvy. Zákazník se zavazuje, že o všech informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v průběhu vzájemné spolupráce s Dodavateli dle této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, bude zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení trvání této smlouvy. Veškerá písemná korespondence bude zasílána Zákazníkovi na emailovou adresu uvedenou při registraci.
8.5 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí českými právními předpisy, zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Pro případ, kdy některé z ustanovení této Smlouvy bude odporovat platným právním předpisům, sjednává se, že neplatnost takového ustanovení nemá za následek neplatnost celé Smlouvy, nýbrž její zbývající části zůstávají nadále v platnosti. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se nejvíce blíží účelu a významu neplatného ustanovení. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.